กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน