สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา

1. สถานที่ตั้ง

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ตั้งอยู่เลขที่ 42  ถนนปิยะมหาราชาลัย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ 547.20 ตรม.  

2. อาณาเขต

                           จังหวัดนครพนม

ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

3. ลักษณะภูมิประเทศ

      มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  140  เมตร สภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็น  2  เขต  ดังนี้

 4. เขตพื้นที่บริการ

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน  51 โรงเรียน 
       เขตตอนเหนือ  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน   มีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบที่ใช้ทำการเกษตร  ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำสงครามและแม่น้ำอูน  สำหรับอำเภอในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน  อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม
       เขตตอนใต้ พื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง   พื้นดินส่วนมากมีลักษณะเป็นหินลูกรัง บางแห่งมีลักษณะเป็นที่เนินและที่ราบสลับกัน  มีแม่น้ำก่ำไหลผ่าน  พื้นที่ทางใต้สุดของจังหวัด ในเขตอำเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร สำหรับอำเภอที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม  อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก  อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง