ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา

นายเฉลิมเกียรติ คำไพ

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์

ว่าง

โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล

ว่าง

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

นายวรยา วงค์หนายโกด

โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม

นายศักดา ทัดสา

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

นายประชา สมศรี

โรงเรียนท่าจำปาวิทยา

ว่าง

โรงเรียนเชียงยืนวิทยา

นายศรัตราวุธ ศรีธน

โรงเรียนภูลังกาวิทยา

ว่าง

โรงเรียนค้อวิทยาคม

นายบัลลัง มะเจี่ยว

โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

ว่าง