ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์

นายดุษฏ์ฉลอม เสนานาค

โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล

นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

นายวรยา วงค์หนายโกด

โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม

นายศักดา ทัดสา

โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

ว่าง