การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการเรื่อง “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ชุดที่ 1 เรื่องโครงสร้างของโลกรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 22102” หน่วยการเรียนรู้โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2