ทำเนียบคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายประหยัด วังวร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยนาจ ศิรินุมาศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิเชษฐ์ สุนทรส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนั่น เมตุลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประยูรศรี กวานปรัชชา

กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายสินธ์ สิงห์ศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

กรรมการและเลขานุการ