Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุม ก.ค.ศ. เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม ม.๑๑ แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม เพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนามมีฤทธิ์ และอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสูญเสียบุคคล อันเป็นที่รัก และผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา

นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

กิจกรรม “ดนตรีริมฝั่งโขง” @นครพนม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณลานพญาศรีศัตตนาคราช โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้เสนอให้นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วงออเคศตร้า PY Band เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีริมฝั่งโขง” @นครพนม

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายรัตนชัย ฝาระมี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยอุปถัมภ์ และนายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด
0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน