Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA) 30 ตุลาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล

วีดีโอ
0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-SERVICE

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน