Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Previous slide
Next slide

คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทำ วPA

คำถาม : กรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยก่อน 5 ก.ค. 60 และได้ดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่ 5 ก.ค. 60 ซึ่งมีคุณสมบัติตรบตามว 17/2552 แต่ยังไม่เคยขอมีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตาม ว21/2560 จะสามารถยื่นขอตามว17/2552 ได้หรือไม่ ? ซึ่งเป็นระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตาม ว9/2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนพัฒนาคุณภาพ 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567)
คลิ๊กเพื่ออ่าน
รายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)
คลิ๊กเพื่ออ่าน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรการ 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน