Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแนวทางในการคัดเลือก ค้นหา คัดกรองและร่วมค้นหา คัดกรองนักเรียนผู้ขอรับทุน

Previous
Next

ร่วมรับฝังแถล่งข่าวการ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด
0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน