Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Previous slide
Next slide
แผนพัฒนาคุณภาพ-66-70
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569 และแผนชั้นเรียนรายปี
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569-และแผนชั้นเรียนรายปี
คลิ๊กเพื่ออ่าน

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขั้นที่ ๑ ในระดับพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการนิเทศบูรณการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าจำปาวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินการด้านการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้เรียน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูทุกท่านในการบริหารจัดการ และพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖)

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน