Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ต่อเนื่อง ๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควตา)

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓

Previous
Next

ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับบุคลากรในสังกัดฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การประชุมจัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด
0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน