Previous slide
Next slide
วริศรา พงค์สุภา

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานคพรนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Beat Practice) การใช้ Soft Power ทางวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)การใช้ Soft Power ทางวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ผลงานทางวิชาการเรื่อง “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ชุดที่ 1 เรื่องโครงสร้างของโลกรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 22102” หน่วยการเรียนรู้โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนพัฒนาคุณภาพ-66-70
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569-และแผนชั้นเรียนรายปี
คลิ๊กเพื่ออ่าน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนม

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานคพรนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน