Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next
แผนพัฒนาคุณภาพ-66-70
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569 และแผนชั้นเรียนรายปี
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569-และแผนชั้นเรียนรายปี
คลิ๊กเพื่ออ่าน

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

ประชุมการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือครูแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านการปรับปรุง และยกระดับระบบการตัดจ่ายเงินเดือนให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักสึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565) รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565) รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565) รอบที่ 2

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการเงินประจำเดือน

0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน