Previous slide
Next slide
วริศรา พงค์สุภา

ร่วมพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน เพื่อมอบโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพม.นครพนม

Previous slide
Next slide
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนพัฒนาคุณภาพ 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567)
คลิ๊กเพื่ออ่าน
รายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)
คลิ๊กเพื่ออ่าน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพม.นครพนม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)

จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566

รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

โรงเรียนในสังกัด
0
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1000
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​
0

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน