รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565  

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยในครั้งนี้ นางสาวดุษฎี บุตรบุรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุเทนพัฒนา สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษานครพนม สามารถคว้ารางวัลใน ระดับดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร โดย นางสาวดุษฎี บุตรบุรี เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 10 คน ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นรางวัลในระดับชาติ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไปสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณ ภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณ ภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัต กรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน.