ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000

อีเมล์ : [email protected]

โทรศัพท์ : 042-513973

โทรสาร : 042-513940

กลุ่มอำนวยการ ———————–042-513973
กลุ่มนิเทศฯ—————————–042-516218
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ———042-516217
กลุ่มนโยบายและแผน —————–042-513330
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ————– 088-5699866
กลุ่มบริหารงานบุคคล 042-511773 , 086-4512727