การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การจัดซื้อครุภัณฑ์ - กำหนดคุุณลักษณะเฉพาะ - ประกวดราคา -การพิจารณาผลประกวดราคา
รายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มกฎหมายและคดี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.การประชุมเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 2.การสัมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
รายละเอียด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. MOU 2. พาน้องกลับมาเรียน 3.โครงการคัดกรองนักเรียนยากจน 2564 -2565 4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภั
รายละเอียด