อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุศักดิ์ ศรีกระจ่าง

ประธาน

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์

ผู้แทน กศจ.

นายวรวิทย์ พิมพนิตย์

นายอำเภอเมืองนครพนม

นายอนันต์ สุวรรณหงษ์

ผู้แทน ก.ค.ศ.

นายประหยัด วังวร

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล

นางสาวสุมาลี พูลศิริกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคคล

นางสยุมพร พูลเกิด

ผู้แทนครู

นายสินธ์ สิงห์ศรี

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

นางจีระนันท์ เมืองจันทร์

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

ผอ.สพม.นครพนม อนุกรรมการและเลขานุการ

นายภคิณ ลดาดกจิรานนท์

รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้ช่วยเลขานุการ

นางละม่อม ศิริสวัสดิ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ