ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)การใช้ Soft Power ทางวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖