ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Beat Practice) การใช้ Soft Power ทางวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566