ประกาศจัดตั้งกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.นครพนม