ประชาสัมพันธ์การแจ้งคำสั่งผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ