ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบังคับคดี สำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง