รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2566