Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next
แผนพัฒนาคุณภาพ-66-70
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566
คลิ๊กเพื่ออ่าน
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569 และแผนชั้นเรียนรายปี
แผนชั้นเรียนเต็มรูป-2565-2569-และแผนชั้นเรียนรายปี
คลิ๊กเพื่ออ่าน

ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ภายในงานจะมีบริการไกล่เกลี่ยหนี้บริการวางแผนกู้ยืม บริการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย การปรับโครงสร้างหนี้ การหาข้อตกลง ข้อยุติการบังคับคดี และแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน

การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย ๓ วิ สพม. นครพนม “ วิชาการ วิชาชีพ วิถีชีวิต” สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกระบวนการ GPAS ๕ ขั้นตอนของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน)

ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ด้านคุณภาพด้านประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพปัจจุบัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และพัฒนาการจัดการเรียน การสอนสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สู่มาตรฐานระดับสากลมีความเป็นนานาชาติ สามารถสร้างเครือข่ายทางด้านการบริหารและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาบริดจ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ พร้อมสอนวิธีการเล่นให้กับนักเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักสึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565) รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการศึกษาผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565) รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565) รอบที่ 2

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการเงินประจำเดือน

0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

E-SERVICE

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน