Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Previous
Next

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและ จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.๑๖ สำหรับพัฒนาระบบบริการสำเนา ก.พ./ก.ค.ศ.๑๖ แผ่นระบบออนไลน์ พร้อมด้วย คณะทำงานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ กพ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยมีทีมงานจากโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล, โรงเรียนธาตุพนม, โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม, โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา, โรงเรียนพะทายพิทยาคม เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธีเปิด การจัดงานชุมนุนยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิยาคม

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.รร.นครพนมวิทยาคม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสิริพร วิลาศรี ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต (ด้านเอกสาร) ประจำปี ๒๕๖๕ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.นครพนม เขต ๑

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ สพม.นครพนม นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นายชวพล ลิตติพานิช หัวหน้าบ้านพักเด็กและควอบครัว จังหวัดนครพนม นางชะไมมาศ กุลศรี นักจิตวิทยา ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ. สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์รอง ผอ. สพม.นครพนม มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย คือเด็กหญิงวริศรา ศรีหะมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖ และนางสาวณัฎฐธิดา ศรีหะมงคล นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมด้วย รอง ผอ.รร.สหราษฎร์รังสฤษฏ์ ณ บ้านเลขที่ ๑๐/๓ หมู่ ๑๑ บ้านท่าแต้ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด
0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

E-SERVICE

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน