ประกาศแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2567 และรายงานแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) (ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2567) และแผนชั้นเรียนรายปี (ปีการศึกษา 2567)