กลุ่มนโยบายและแผน -

ออกตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษานครพนม ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด กรณีประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ. สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

QR Code: คู่มือตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566