ภาพกิจกรรมทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec content center) และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัล (Content Management System : CMS)

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน

การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2

สพม.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ Gifted Program วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรม (โครงการหัวโขกฝา)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 256

ร่วมพิธียกฉัตรพระธาตุแสงนคร เพื่อเป็นหลักฐานมั่นคงในพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นวัตถุให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้บูชา

วันพุธที่ 22 พ.ค. 2567ดร.