ภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบาย และพบปะประชาชนในจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สพม.นครพนม ตรวจรับมอบแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบ สพม.นครพนม

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์

นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕

การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA) 30 ตุลาคม 2564

ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมสื่อสารการรับรู้และถอดบทเรียนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารสถานศึกษาและห้องเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

นที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา