ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันไหว้พระ และศาลปู่ย่า พร้อมกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ บริเวณหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การเข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดนครพนม ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง”

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน

พิธีเปิดการแข่งข่นกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกันรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีมทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกา

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน