ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (การสัมภาษณ์ ภาค ค )

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 25

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

สพม.นครพนม ให้การต้อนรับ ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (Coaching Team)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพั

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียดคู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒

ร่วมต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและภูมิทัศน์ของโรงเรียนธาตุพนม

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ

ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี และอาจารย์คณะอาจารย์นิเทศก์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมคณะนิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นักศึกษาปริญญาโท)

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ

นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินการด้านการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้เรียน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์