ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูล โครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ และการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายปราโมทย์ เทพกูลย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา และนายอภิเชษฐ์ สุนทรส ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพัฒนานักเรียน และข้าราชการครูให้มีประสิทธิในการเรียนและการสอนต่อไป