ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ภายในงานจะมีบริการไกล่เกลี่ยหนี้บริการวางแผนกู้ยืม บริการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย การปรับโครงสร้างหนี้ การหาข้อตกลง ข้อยุติการบังคับคดี และแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน

การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย ๓ วิ สพม. นครพนม “ วิชาการ วิชาชีพ วิถีชีวิต” สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกระบวนการ GPAS ๕ ขั้นตอนของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน)

ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ด้านคุณภาพด้านประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพปัจจุบัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และพัฒนาการจัดการเรียน การสอนสู่การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สู่มาตรฐานระดับสากลมีความเป็นนานาชาติ สามารถสร้างเครือข่ายทางด้านการบริหารและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาบริดจ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ พร้อมสอนวิธีการเล่นให้กับนักเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาด้านความปลอดภัยรวมถึงด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่

การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาด้านความปลอดภัยรวมถึงด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

ประชุมแนวปฏิบัติการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และแนวทางการปฏิบัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ ก.ศ.จ. เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย