ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒

ร่วมต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและภูมิทัศน์ของโรงเรียนธาตุพนม

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ

ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี และอาจารย์คณะอาจารย์นิเทศก์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมคณะนิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นักศึกษาปริญญาโท)

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ

นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินการด้านการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้เรียน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์

ประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวัง และความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและถ่ายทำการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learrning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและถ่ายทำการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน วันผู้ไทยเรณูนคร และมหกรรมวันผู้ไทโลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ

นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ