ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและถ่ายทำการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน วันผู้ไทยเรณูนคร และมหกรรมวันผู้ไทโลก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ

นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ

ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพัน

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางวชิราวรรณ แวงโสธรณ์ ภรรยา นายทองเปลว แวงโสธรณ์ อดีต ผอ.โรงเรียนท่าจำปาวิทยา เพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัว แวงโสธรณ์ และอาลัยอย่างสุดซึ้ง

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕

พนม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานให้แก่บุคลากรในสังกัด เรื่องการใช้งานโปรแกรม MyOffice และ AMSS++ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์