ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ร่วมพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน เพื่อมอบโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 25

การร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทย นุ่งผ้าไทย ใช้สินค้าท้องถิ่น และหิ้วปิ่นโต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร

วันพฤหสับดีที่ 25 มกราคม

การเข้าร่วม “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2