ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา คือ นายสุทัศน์ วังกะธาตุ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา กับ นายภูวนารถ ตั้งศิริ ได้ย้ายไปดำตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒน

ร่วมรับฝังแถล่งข่าวการ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร METAVERSE โลกใบใหม่จักรวาลนฤมิตร ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปลาปากวิทยา เพื่อสนองนโยบาย Active Learning ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันปิยมหาราชซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี

การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด