ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยรายงานตัว ณ อาคาร รร.รด.ศศท.ภายใน ศศท. ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ โดยมีหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ประกอบด้วยการฝึกที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาทางด้านการศึกษาวิชาทหาร แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรองการฝึกวิชาทหาร การฝึกดำรงชีพและการจัดการสาธารณภัย ชายไทยกับการรับราชการทหาร การฝึกปฐมพยาบาลซีพีอาร์และเออีดี บทบาทของทหารกับความมั่นคงของชาติ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ บทบาทของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร การป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการฝึกภาคสนาม มีการฝึกยิงปืนเล็กยาว การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารบกอุทยานประวัติศาสตร์เก้าทัพ โดยรายงานตัว ณ อาคาร รร.รด.ศศท.ภายใน ศศท. ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ