เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูสมรรถนะครูมืออาชีพ รุ่นที่ 3 Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพม.นครพนม

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติ ผอ.พัฒนาครูฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูสมรรถนะครูมืออาชีพ รุ่นที่ 3 Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพม.นครพนม เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนครพนม