นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นายสินธิ์ สิงห์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รอง ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร ศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามความพร้อมสำรวจปัญหาอุปสรรครวมถึงวิธีการแก้ปัญหาในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. พร้อมทั้งข้อสั่งการ 15 ข้อ ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงสู่การปฏิบัติที่บูรณาการเชื่อมโยงนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอย อาชีวนวัตวิถี” ของสพม.นครพนม เพื่อให้นักเรียน”เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์