การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ “TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคและเป็นการสร้างเครือยข่ายของสภานักเรียนและชุมชนให้เข้มแข็ง

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัยไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ “TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคและเป็นการสร้างเครือยข่ายของสภานักเรียนและชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมด้วย นางจีระนันทร์ เมืองจันทร์ ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นายชัยกัมพล มะโชชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการชำนาญการ นางสาวสุวนันท์ เสมานู นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ ณ ห้องประชุมรับรอง สพม.นครพนม