การเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กับ สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ได้มอบหมายให้นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพม.นครพนม และนางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กับ สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร วิทยากร การจัดทำหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาภาษาจีนในจังหวัดนครพนมต่อไป