ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เดินทางเข้าให้กำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕

สพม.นครพนม เดินทางเข้าให้กำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕

ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เผยแพร่เกียรติคุณของพระรัตนตรัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขั้นที่ ๑ ในระดับพื้นที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการนิเทศบูรณการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าจำปาวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินการด้านการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้เรียน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูทุกท่านในการบริหารจัดการ และพัฒนาผู้เรียนต่อไป

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕