ภาพกิจกรรมทั้งหมด

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕

การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (ภาคปกติ) และโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖

ประชุม VTC การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (ภาคปกติ) และโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหสับดีที่ ๑๙ มกราคม

วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ อำเภอท่าอุเทน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาอาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู พร้อมมอบเกียรติบัตร รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕

ประชุมโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ชมรมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาอาวุโสจังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานให้แก่บุคลากรในสังกัด เรื่องการใช้งานโปรแกรม MyOffice และ AMSS++

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์