ภาพกิจกรรมทั้งหมด

การเข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จังหวัดนครพนม ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนภายใต้หัวข้อ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง”

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน

พิธีเปิดการแข่งข่นกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกันรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีมทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกา

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน

ให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ด้านการศึกษา ด้านอัตรากำลัง และด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของการเป็นคนไทยและความภาคภูมิใจในเอกราช และทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูสมรรถนะครูมืออาชีพ รุ่นที่ 3 Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพม.นครพนม

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 256

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ “TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคและเป็นการสร้างเครือยข่ายของสภานักเรียนและชุมชนให้เข้มแข็ง

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 256