เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังข้อชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) เรื่อง การสังเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาศของสถานศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม