นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย(ก.ต.ป.น.) นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร นางสาวอรนุช ไตรราช ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม