นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย นายสินธ์ สิงห์ศรี ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสิริพร วิลาศรี นายยศกร สิทธิ์ศักดิ์ไพบูลย์ นางสาวงามตา ทองคำ ศึกษานิเทศก์ นางสาวธิมารัชต์ อิทธิภัทร์สถาพร นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวชะไมมาศ กุลศรี นักจิตวิทยา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย