นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย นายธงชัย คำชนะ ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสุวัณลา วิลัย นางสาวศิวาพร ขรรค์ศร นางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ นางสาวณภัชนันท์ บุญระมี ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสุวนันท์ เสมานู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา