แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน

คำแนะนำ
            ท่านสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการมาติดต่องานและได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ ตามความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ส่ง”