การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัด