การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2566” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรด้านงบประมาณ ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา