โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ฉบับทบทวน ปีการศึกษา 2567) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม