การประชุมกำหนดทิศทางและขอบเขตโครงการ และการจัดทำตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการ “ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖