ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำสำหรับเยาวชนว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกครั้งที่ ๙