กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษฯ และคณะลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ฯ

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมฯ โดยมีนายฉัตรชัย  ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นพ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน นายประหยัด วังวร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกัมปนาท  คำประสังข์ รอง ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม นางจีระนันท์เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจุฑาทิพย์ นันชนะ ครู ร.ร.นครพนมวิทยาคม นางนันท์นภัส จันทร์ทอง ครู ร.ร. นครพนมวิทยาคม และนางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อมการบริหารด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  ณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมฯ อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นคพรนม ประธานการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษฯ และคณะลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ECC) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุเทนพัฒนา

การประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วันที่ 2 สิงหาคม 2565

นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชา-นุเคราะห์” ตามลำดับ คณะกรรมการประกอบด้วยนายประหยัด วังวร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกัมปนาท คำประสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางจีระนันทื เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เพื่อประเมินความพร้อมด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ดังนี้
๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานคพนม ภายในวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. ระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและส่งผลการคัดเลือกให้ระดับกลุ่มจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. ระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณ