การประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา 11 ด้าน 1.)ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2.)ด้านภาษา 3.)ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.)ด้านสังคมศาสตร์ 5.)ด้านทักษะทางกีฬาและสุขภาวะของผู้เรียน 6.)ด้านสุนทรีศาสตร์ 7.)ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 8.)ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.)ด้านการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 10.)ด้านภาวะความเป็นผู้นำของผู้เรียน 11.)ด้านภาวะคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย