การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม