การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง รองผู้อำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา