ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จำนวน ๑๖๐ คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖  ณ สถาบันวิชาการ NT เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีรายละเอียดข้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์ตาม QR Code หรือ https://bit.ly/3FWXSD6
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงขอประชาสัมพันธ์           การจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่สถานศึกษาในสังกัดทราบและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม    โดยสามารถสมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ www.parliament.go.th/dyouth ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

         

OR Code ข้อมูลโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์