การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕