การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูล โครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในการวิเคราะห์ ความสอดคล้อง ระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ และการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)