ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.นครพนม

ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดปรากฎตามลิงค์ด้านล่าง

https://sites.google.com/secondary22.go.th/spm22-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81