Uncategorized

ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดปรากฎตามลิงค์ด้านล่าง

https://sites.google.com/secondary22.go.th/spm22-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

อ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานในระบบให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครพนม โดย นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและ กทม. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม