ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สพม.นครพนม