การประชุมมอบหมายตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณาตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566